Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
  1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: W.M. Buskermolen BIG-registraties: 19051272125

Basisopleiding: Psychologie, Specialisatie Kinder- en Jeugdpsychologie AGB-code persoonlijk: 94004132

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologen- en Pedagogenpraktijk Opmaat E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 55238688

Website: www.opmaat-aalsmeer.nl AGB-code praktijk: 94003595

 1. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

 1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht: angststoornissen, depressieve klachten, aandachts en hyperactiviteitsproblemen, autisme, werkgerelateerde problematiek, opvoedingsproblemen etc., waar een kort tot middellang behandeltraject met voornamelijk cognitieve gedragstherapie inzetbaar is. Tevens is expertise mbt psychische klachten rondom dementie aanwezig.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag Pervasief

Overige kindertijd

 

Delirium, dementie en overig Alcohol

Depressie Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Slaapstoornissen

Somatoforme stoornissen

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: WM. Buskermolen

BIG-registratienummer: 19051272125

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: W.M. Buskermolen

BIG-registratienummer: 19051272125

Medebehandelaar 1

Naam: NAM Hermans

BIG-registratienummer: 99926942431 Specifieke deskundigheid: jong volwassenen

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Anders: Fysiotherapie- en Diëtist en Logopediepraktijken

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Diëtist Corina Buskermolen Aalsmeer

Huisartsen Wegman, Lubbers en Borstlap van huisartsenpraktijk de Drecht in Uithoorn

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Medicatie, consultatie, diagnostiek

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

In eerste instantie bij de huisartsenpost en via die weg indien nodig naar GGZ-Crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Deze situatie zich niet heeft voorgedaan

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Samenwerkingsverband psychologen en pedagogen PsyZorg Uithoorn en Aalsmeer (zie SEZU, samenwerking Eerstelijnszorg Uithoorn, zorgverleners in Uithoorn)

Mevr. E. Leemans, GZ psycholoog van praktijk Aandacht en Verbinding in Leiden

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Bijeenkomsten 2 tot 4 keer per jaar om samen kennis uit te wisselen en te reflecteren op het werk.

 

Tevens consultatie op elk gewenst moment als een zorgproces vastloopt of aanvullende expertise nodig is.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.opmaat-aalsmeer.nl

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.opmaat-aalsmeer.nl

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nip.nl

 1. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Link naar website:

www.nip.nl

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Drs. N.A.M. Hermans

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.opmaat-aalsmeer.nl

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): Telefonische aanmelding, intake en behandeling allemaal via mijzelf

 

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 1. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Afsluitende brief met samenvatting verloop van de behandeling naar de verwijzer / huisarts

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie en ROM (tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt)

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij iedere sessie

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Mondeling. Tijdens en aan het eind van de behandeling.

 1. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

 

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

 • Ondertekening

Naam: W.M. Buskermolen Plaats: Aalsmeer

Datum: 24-03-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Verwijsbrief jeugd (0-18) van huisarts naar Psychologen en Pedagogenpraktijk Opmaat voor de Generalistische Basis GGZ

Datum:…………………………………………………………………………….

Bij deze verwijs ik naar u voor basis-generalistische ggz:

J/M:…………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………..

Geboren:……………………………………………………………………………

BSN:…………………………………………………………………………………..

 

Ik vermoed dat sprake is van de volgende DSM IV stoornis(sen):

0          Aandachtstekortstoornis met/ zonder hyperactiviteit: (DSM IV :314.xx)

0          Leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, overige leerproblemen)(DSM IV 315.xx)

0          Communicatiestoornis (expressieve en/of receptieve taalstoornis)

0          Pervasieve ontwikkelingsstoornis (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS:(DSM 299.xx) Nb bij vermoeden van ernstig autisme, verwijzen naar gespecialiseerde GGZ

0          Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of Gedragsstoornis (CD): (DSM IV 312.xx). Nb bij vermoeden van ernstige gedragsproblemen, indien deze aanzienlijke schade veroorzaken aan anderen, verwijzen naar gespecialiseerde GGZ

0          Ticstoornis: (DSM IV 307)

0          Stoornis in de zindelijkheid (encopresis, vanaf het 4e jaar, enuresis vanaf het 5e jaar), niet door een somatische aandoening: (DSM 787/307)

0          Gegeneraliseerde angststoornis (o.a. faalangst): (DSM IV 300.xx)

0          Sociale angst/ sociale fobie: (DSM IV 300.23)

0          Specifieke fobie: (DSM IV 300.29)

0          Post traumatische stressstoornis (PTSS):(DSM 309.81)

0          Dwanggedachten en/of handelingen (OCD): (DSM IV 300.3)

0          Aanpassingsstoornis in reactie op stressveroorzakende factor (zoals echtscheiding, lichamelijke ziekte: (DSM IV 309.xx)

Overig:

0          Ouder-kind relatieprobleem: (DSM IV V61.20)

0          Relatieproblemen tussen de kinderen: (DSM IV V61.8)

0          Relatieproblemen gebonden aan een psychische stoornis of somatische aandoening van een gezinslid: (DSM IV V61.9).

Toelichting bij de verwijzing:…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inschatting van de ernst van de problematiek:

0          Licht (product GBGGZ kort: ongeveer 5 zittingen)

0          Matig (product GBGGZ Middel: ongeveer 8 zittingen)

0          Ernstig (product GBGGZ Intensief: ongeveer 12 zittingen)

Met vriendelijke groet,

Datum:

Huisarts:

 

                                                                                                                           

Vergoedingen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: Vanaf 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg vergoed door de gemeente. Helaas hebben we voor het jaar 2022 -door een adminstratieve fout- geen contract gekregen met de gemeente. U bent van harte welkom voor behandeling bij ons maar onze zorg wordt dit jaar niet door hen vergoed. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. We gaan ons uitterste best doen om dit volgend jaar weer in orde te maken. 

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen: Dit valt onder de zorgverzekering. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Vergoeding is afhankelijk van het pakket van de verzekering wat u heeft afgesloten. Wij raden u altijd aan zelf vooraf te informeren bij uw verzekering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding heeft u altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts. De (huis)arts verwijst en geeft aan bij welke zorgaanbieder uw hulpvragen het beste passen. 

Tarieven niet vergoede zorg

Wij hanteren voor niet vergoede zorg of "zelfbetalers" een uurtarief van € 110,- (tarief 2022).

Een consult duurt standaard 45 minuten. Langere consulten kunnen als dubbelconsult gedeclareerd worden. Telefonisch en e-mail consult (waarbij het gaat om inhoudelijk contact langer dan 10 min.) worden meegerekend.   

Psychologisch onderzoek

Sommige psychologisch onderzoeken worden niet als gewoon consult in rekening gebracht, dit in verband met de benodigde tijd voor uitwerking en verslaglegging. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Dit wordt vooraf met u besproken.                                            

Afzeggen

Behandelingen en onderzoek vinden plaats volgens afspraak en dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u het antwoordapparaat treft, dan kunt u dit inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht, hiervoor hanteren we een tarief van € 50,-. Let op: Dit wordt niet vergoed!    

Voor Verwijzers

Wij bieden psychologische behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de Generalistische Basis GGZ. U kunt als huisarts / jeugdarts / POH GGZ  / Sociaal team naar ons verwijzen als er sprake is van lichte tot matig ernstige psychische problemen bij kinderen en jeugd.

 

De verwijsbrief naar Opmaat voor GBGGZ kinder en jeugd vindt u hier

 

Verwijsmodel

Triage vindt plaats door de (huis)arts:

* Klachten van lichte aard, geen vermoeden DSM- stoornis: behandeling door POH-GGZ, ouder-kind adviseur of (school)maatschappelijk werk

* Lichte tot matig ernstige psychische problematiek, er is sprake van vermoeden van een DSM-stoornis die in therapie door de psycholoog of pedagoog behandeld kan worden: naar Generalistische Basis-GGZ

* DSM- stoornis met complexe en acute zorg, hoog risico, aanwijzingen die duiden op gevaar (zoals suicide-gevaar, huiselijk geweld, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie), ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek die vraagt om een multi-disciplinaire aanpak in een gespecialiseerde setting: naar de Gespecialiseerde GGZ

 

 

Over praktijk Opmaat

 Psychologen- en pedagogenpraktijk Opmaat richt zich op:

Kinderen en jongeren: wij bieden psychologische behandeling en psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren. Bij de behandeling van kinderen betrekken we altijd de ouders. 

Volwassen: psychologische behandeling. Een aantal van onze medewerkers heeft ook veel affiniteit de doelgroep jong-volwassenen.  

Als extra aandachtpunt bieden we psychologische zorg voor ouderen (en indien nodig voor hun mantelzorgers).

Helaas zijn wij op 17 februari 2022 getroffen door een brand en is onze praktijkruimte niet langer bruikbaar. Gelukkig hebben we, dankzij onze lieve buren, vlakbij onze eerdere lokatie tijdelijk een vervangende ruimte gevonden. Dit is ook op de Oosteinderweg 213, dus dezelfde opgang als u eerder gewend bent. Echter de ingang van onze tijdelijke ruimte is direct achter het eerste huis aan de linkerkant. Hieronder op de foto ziet u de ingang. Het verzoek is om uw auto niet voor de garagedeuren bij dit huis te parkeren, maar even verderop links op de parkeerplaats (waar u eerder ook kon parkeren).

Wij stellen al onze cliënten hiervan persoonlijk op de hoogte. Indien u vragen heeft heeft dan kunt u altijd op werkdagen met ons contact opnemen op telnr. 0297-342636

foto oosteinderweg

 

Over praktijk Opmaat: Psychologen en pedagogenpraktijk Opmaat is ontstaan in 1998. Een aantal huisartsen en andere hulpverleners zoals logopedisten en kinderfysiotherapeuten uit Aalsmeer en Kudelstaart zochten naar een laagdrempelige aanvulling op de reguliere zorg.

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, heeft toen het initiatief voor Opmaat genomen. Al snel bleek dat er inderdaad veel vraag is naar gemakkelijk bereikbare, kortdurende hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders. In onze praktijk werken hoog opgeleide psychologen en pedagogen. Wij hebben uitstekende contacten met diverse verwijzers zoals huisartsen, scholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en schoolverpleegkundigen.

Wij staan voor kwaliteit van zorg met een laagdrempelige benadering. De hulpvraag van onze cliënten, kinderen/jongeren en hun ouders, staat daarbij te allen tijde centraal. Daarbij streven wij ernaar om onze adviezen specifiek en voor één uitleg vatbaar te formuleren. De plannen moeten reëel haalbaar zijn en u moet zich kunnen vinden in de adviezen. Voor ons geen buitenissige locatie of gloednieuwe kantoorinrichting midden in het centrum, maar wel een paar gezellige praktijkruimtes waar kinderen en jongeren zich snel op hun gemak voelen.

Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van het NIP (Nederlandse vereniging van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).

Vanaf 1 januari 2017 is vastgesteld dat alle GGZ aanbieders een eigen kwaliteitsstatuut ggz dienen te hebben, waarin vastgelegd is hoe zorgaanbieders gepaste zorg leveren. Door het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt toezicht gehouden of de inhoud van het kwaliteitsstatuut voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz (goedgekeurd in 2022) vindt u elders op de website of kunt u bij ons opvragen.

Wij vinden professionele uitwisseling met collega's van belang om onze deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Daarom werken we samen en volgen we intervisie met diverse collega's uit ons vakgebied. Dit doen we onder andere met Els Andrea Leemans, GZ-psycholoog van Praktijk Aandacht en verbinding in Leiden (www.aandachtenverbinding.nl). Met psychologen en pedagogen in de nabije omgeving vormen we een samenwerkingsverband, genaamd PsyZorg Uithoorn en Aalsmeer.

logo PsyZorg